دیبا رایانه ایران

نام فروشگاه : دیبا رایانه تهران

نام مسئول : عباسعلی اصغری زادگان

شماره تماس : 88912188 -88939403

آدرس : تهران ، مرکز کامپیوتر ایران ، همکف پ 430

کد پستی : 1416793666