نام شرکت :گسترش ارتیاط آرامیس

نام مدیرعامل:مجید پورصفوی

تلفن:02188851316