تاریخ شروع گارانتی: 1391-05-23

تاریخ پایان گارانتی: 1397-08-13

کالا به دلیل پریدگی پایه رم خارج از گارانتی میباشد (صدمه فیزیکی)
گارانتی کالا در مورخ 1394-05-23 پایان یافته است.


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.