تاریخ شروع گارانتی: 1394-04-10

تاریخ پایان گارانتی: 1395-04-10

HARD SSD SAMSUNG


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.