تاریخ شروع گارانتی: 1394-09-08

تاریخ پایان گارانتی: 1397-09-08

RAM  8GB  NOTEBOOK 1600Mhz   KINGSTON


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.