تاریخ شروع گارانتی: 1394-09-14

تاریخ پایان گارانتی: 1395-09-14

ASUS     M.B   Z97-C


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.