تاریخ شروع گارانتی: 10-06-1395

تاریخ پایان گارانتی: 10-06-1397

VGA ASUS HD5450-SL HM 1G D3 -L-V2


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.