تاریخ شروع گارانتی: 27-06-1396

تاریخ پایان گارانتی: 27-06-1397

HARD INT W.D GREEN


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.