تاریخ شروع گارانتی: 1398-02-15

تاریخ پایان گارانتی: 1399-02-15

E-VGA 1070 8G FTW2


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.