تاریخ شروع گارانتی: 23-05-1398

تاریخ پایان گارانتی: 05-06-1399

M.B ASUS B250-FINTECH /180850299934

پایهCPUکج شده است


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.