تاریخ شروع گارانتی: 10-05-1398

تاریخ پایان گارانتی: 10-12-1399

M.B ASUS Z270-P


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.