تاریخ شروع گارانتی: 15-06-1398

تاریخ پایان گارانتی: 15-12-1399

M.B ASUS H110MK


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.