تاریخ شروع گارانتی: 06-05-1399

تاریخ پایان گارانتی: 05-05-1400

VGA NVIDIA NVS 510 2G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.