تاریخ شروع گارانتی: 30-06-1399

تاریخ پایان گارانتی: 29-12-1400

M.B ASUS H310-MK


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.