تاریخ شروع گارانتی: 15-09-1399

تاریخ پایان گارانتی: 25-03-1401

VGA ASUS GT710-SL-2GD5-BRK


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.