تاریخ شروع گارانتی: 25-11-1399

تاریخ پایان گارانتی: 12-10-1400

VGA AFOX GT610 2G D3


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.