تاریخ شروع گارانتی: 24-03-1400

تاریخ پایان گارانتی: 18-03-1401

HARD EXT W.D WDBWLG0140HBK


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.