تاریخ شروع گارانتی: 10-03-1394

تاریخ پایان گارانتی: 10-03-1395

M.B  ASUS  H61-MC

 


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.