تاریخ شروع گارانتی: 20-02-1395

تاریخ پایان گارانتی: 20-02-1396

M.B  ASUS  H81-PLUS


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.