• کد ملی شما از این پس در سیستم، نام کاربری شما نیز خواهد بود.