تاریخ شروع گارانتی: 1390-05-18

تاریخ پایان گارانتی: 1393-05-18

RAM KINGSTON


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.