تاریخ شروع گارانتی: 1391-07-08

تاریخ پایان گارانتی: 1394-07-08

RAM 2G&4G 1333 KING STON


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.