تاریخ شروع گارانتی: 1392-08-13

تاریخ پایان گارانتی: 1395-08-13

RAM 2G&4G 1333MHZ KING STON


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.