تاریخ شروع گارانتی: 1393-06-04

تاریخ پایان گارانتی: 1396-06-04

RAM 4G 1600 MHZ KINGSTON


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.