تاریخ شروع گارانتی: 1393-09-11

تاریخ پایان گارانتی: 1396-09-11

RAM 2G 1600 MHZ KINGSTON


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.