تاریخ شروع گارانتی: 1393-10-20

تاریخ پایان گارانتی: 1394-10-20

Expire lable


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.