تاریخ شروع گارانتی: 1394-02-23

تاریخ پایان گارانتی: 1395-02-23

ASUS H81-mc& H97-Plus


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.