تاریخ شروع گارانتی: 1394-08-14

تاریخ پایان گارانتی: 1395-08-14

ASUS  M.B  H61-MC


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.