تاریخ شروع گارانتی: 14-10-1394

تاریخ پایان گارانتی: 14-10-1397

1600 RAM 8GB  kingston


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.