تاریخ شروع گارانتی: 04-08-1395

تاریخ پایان گارانتی: 04-08-1397

M.B ASUS H81-PLUS


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.