تاریخ شروع گارانتی: 16-03-1396

تاریخ پایان گارانتی: 16-03-1397

SMART SCALE XIAOMI

LPN4004GL

شیاومی

Mi Smart Scale

توجه: اوردن جعبه ی کالا به همراه کارت گارانتی و لوارم همراه برای پذیرش گارانتی الزامی می باشد.


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.