تاریخ شروع گارانتی: 10-02-1395

تاریخ پایان گارانتی: 10-07-1397

H.D.D INT W.D PURPLE 1TB


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.