تاریخ شروع گارانتی: 1390-07-25

تاریخ پایان گارانتی: 1394-06-31

RAM SPECTEK 2G & 4G 1333 MHZ


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.