تاریخ شروع گارانتی: 15-10-1395

تاریخ پایان گارانتی: 15-10-1398

RAM GEIL 4GB 1600

نمایندگی مجصولات ژل در ایران


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.