تاریخ شروع گارانتی: 27-10-1396

تاریخ پایان گارانتی: 21-03-1397

کالا فاقد گارانتی شده است.

دلیل: کنده شدگی پایه  CPU

سریال: FTGH110MK20180194


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.