تاریخ شروع گارانتی: 20-06-1396

تاریخ پایان گارانتی: 20-06-1397

H.D.D INT W.D PURPLE 2TB


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.