تاریخ شروع گارانتی: 19-03-1397

تاریخ پایان گارانتی: 19-03-1398

MI BAND 2

MGW4026CN


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.