تاریخ شروع گارانتی: 10-11-1397

تاریخ پایان گارانتی: 31-02-1398

صدمه فیزیکی خارج از گارانتی

98


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.