تاریخ شروع گارانتی: 01-10-1398

تاریخ پایان گارانتی: 01-04-1400

SSD W.D 240 G GREEN


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.