تاریخ شروع گارانتی: 01-02-1399

تاریخ پایان گارانتی: 12-09-1399

EXT H.D.D SLIM P9227 1T

ضربه خوردگی


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.