تاریخ شروع گارانتی: 12-04-1399

تاریخ پایان گارانتی: 14-04-1400

VGA SPARKLE GT 630 1G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.