تاریخ شروع گارانتی: 27-05-1399

تاریخ پایان گارانتی: 27-05-1401

POWER SUPPLY SS-750HT-750W


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.