تاریخ شروع گارانتی: 15-07-1399

تاریخ پایان گارانتی: 12-01-1401

H.D.D SATA ST16000 NM001G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.