تاریخ شروع گارانتی: 05-08-1399

تاریخ پایان گارانتی: 28-07-1400

H.D.D INTERNAL INT 4T


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.