تاریخ شروع گارانتی: 03-09-1399

تاریخ پایان گارانتی: 01-03-1401

VGA ASUS GT710SL-2GD5


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.