تاریخ شروع گارانتی: 30-11-1399

تاریخ پایان گارانتی: 10-06-1401

SSD SAMSUNG PORTABLE T7 500G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.