تاریخ شروع گارانتی: 30-01-1400

تاریخ پایان گارانتی: 15-08-1400

VGA CALLBRE SPARKLE GTX630 1G D3


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.