تاریخ شروع گارانتی: 02-02-1400

تاریخ پایان گارانتی: 08-08-1401

SSD SAMSUNG PORTABLE T7 1T


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.