تاریخ شروع گارانتی: 13-02-1400

تاریخ پایان گارانتی: 13-02-1401

H.D.D SEAGATE ST16000NE000


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.