تاریخ شروع گارانتی: 28-02-1400

تاریخ پایان گارانتی: 29-08-1401

M.B ASUS PRIME H310MK R2


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.